ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползването на Агро Офис ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги

 

„Яра България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление България, гр. Варна, ул. „Тодор Пенев“ 2, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 204081311, ИН по ДДС: BG204081311 (наричано по-долу „Доставчик“ или „Продавач“) предоставя „Агро Офис“ ® софтуерни и хардуерни продукти и услуги на крайни клиенти (наричани по-долу “Клиенти”) при условията и регламентите, описани в този документ (наричани по-долу “Условия”).

I.                    Обхват

 1. Въз основа на тези условия Доставчикът се задължава да:
  • Предостави не ексклузивни, непрехвърляеми и ограничени права за ползване на Агро Офис софтуер за определен срок; да внедри софтуера Агро Офис и да предостави обучение за използването му;
  • Доставя и инсталира хардуер;
  • Да осигурява техническа поддръжка, актуализация на софтуера и/или на услугата по GPS следене в реално време;
  • Да предоставя гаранционни и след гаранционни услуги.
 2. Доставчикът запазва собствеността си върху софтуера „Агро Офис“, включително правото да предоставя право на използване на софтуера на други клиенти.
 3. Оферта за предоставяне на правото на ползване на софтуера Агро Офис може да бъде давана на клиент само от лица, упълномощени от Доставчика (търговски представители). Офертата може да бъде в писмена или устна форма и едновременно с представянето й, търговския представител дава на Клиента информация за настоящите Условия и линка, на който са достъпни Продавачът не е отговорен за оферти, които са направени от неупълномощени лица.
 4. Продуктите и услугите, както и техните спецификации, брой и продължителност, предоставяни на Клиента в конкретния случай, се определят от специфични условия в документа(-тите) за продажба, издадени от Доставчика на Клиента. Чрез заплащането на цената на продуктите или услугите, Клиентът се съгласява с тези Условия.
 5. Промени в настоящите Условия са задължителни за Клиентите, ако те не предявят писмено несъгласие по отношение на промените, които ще бъдат публикувани на . В случая, когато Клиентът е търговец, срокът за предявяване на несъгласие е 15 дни след уведомлението.В случаите, когато Клиентът не е търговец, срокът за предявяване на несъгласие е 1 месец след уведомлението.

II.                  Права и задължения

 1. Клиентът се съгласява да:
  • Определи потребители и да предостави необходимата информация, ресурси, оборудване и инфраструктура за нормалното функциониране на продуктите и услугите нормалната работа на Доставчика;
  • Да информира Доставчика за възникнали проблеми при работа с продуктите и услугите;
  • Да спазва упътванията за работа, описани в съответното Ръководство за потребителя и инструкциите, предоставени от служителите на Доставчика;
  • Да заплати за продуктите и/или услугите, предоставени от Доставчика по условията, посочени в документа(-тите) за продажба.
 2. Доставчикът се съгласява да:
  • Предоставя потребителски акаунт(и) за достъп до софтуера Агро Офис с функционалности, описани на agro-office.com, да предостави пет часа първоначално обучение за всеки закупен лиценз в срок до 10 работни дни след плащане, и да съхранява данните на клиента на сървър на Доставчика за минимум три години след плащане;
  • Да доставя и инсталира хардуер с функции, описани на agro-office.com и да предоставя пет часа първоначално потребителско обучение – в срок до 20 работни дни след направено плащане. След инсталацията, Доставчикът прави експлоатационен тест, в присъствието на Клиента или упълномощен от него представител. По време на този тест, клиентът трябва да потвърди, че хардуерът работи нормално и да го провери за неизправности:
 1. Ако Клиентът не потвърди, че хардуерът работи нормално, или не го провери за неизправности, или не открие неизправности, хардуерът се смята за одобрен и приет, освен за скрити дефекти;
 2. Ако клиентът открие някакви неизправности, Доставчикът трябва да ги отстрани за своя сметка, не по-късно от 10 работни дни след инсталацията, или да предостави заместващ хардуер.
 • Да предоставя текуща техническа поддръжка, консултации и обучение по телефон, e-mail, програма за отдалечен достъп по интернет, on-line чат или на място в офиса на Клиента – от 8:30-18:30 през работни дни и от 10:00-16:00 през почивни (Източно европейско време). Услугите за техническа поддръжка са включени в годишния или месечния абонамент, публикуван на agro-office.com. Ако техническата поддръжка, консултациите и обучението се провеждат на място, свързаните с посещението разходи се заплащат от Клиента. Тези разходи включват транспорт, нощувка и дневни според Наредбата за командировки на територията на Република България или Наредбата за командировки и специализации в чужбина;
 • Да актуализира софтуера с нови функционалности и да поправя грешки, ако такива възникна, поне веднъж на три месеца. Актуализацията на софтуера е включена в годишния или месечния абонамент, публикуван на agro-office.com;
 • Услуга по GPS следене в реално време на машини или оборудване на Клиента със SIM карти за данни, осигурени от Доставчика или от Клиента. За GPS следене в реално време Клиентът заплаща годишен или месечен абонамент, публикуван на agro-office.com;
 • Да осигурява достъп до софтуера Агро Офис на сървъра на Доставчика с достъпност минимум 99% от времето. Цената за поддържане на Агро Офис на сървър на Доставчика е включена в съответния годишен или месечен абонамент;
 • Да предоставя услуги от трети страни като сателитни снимки от Google / Microsoft, интеграция с оборудване на Ag Leader, John Deere, Trimble, Topcon, Raven, Mueller Elektronik, Tee Jet, Leica и др. Услуги от трети страни се предоставят според условията на съответната трета страна. Доставчикът не отговаря за наличността или бързодействието на услуги от трети страни. Цената за услуги от трети страни е включена в съответния годишен или месечен абонамент;
 • Да предоставя гаранционна поддръжка на хардуер. Доставяният хардуер да е новопроизведен, напълно функциониращ и отговарящ на техническите спецификации, описани в agro-office.com. Гаранцията включва ремонт на неизправно оборудване, а  когато е необходимо и инсталация на заместващо оборудване за срока на ремонта – безплатно. Гаранцията покрива само начините на употреба, описани в Ръководството за потребителя. Гаранцията не покрива неизправности, възникнали при неправилна употреба, злоупотреба, умишлено увреждане или друга неизправност, по вина на потребителя.
 • Заявки за гаранционна поддръжка следва да се изпращат до info@agro-office.com. Посещенията на място за гаранционно обслужване са безплатни. Ако по време на посещението на място бъде открит дефект, който не се покрива от гаранцията, разходите за посещението се заплащат от клиента. Тези разходи включват транспорт, нощувка и дневни разходи, съгласно Наредбата за командировките в Република България или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • Предоставяне на извънгаранционна поддръжка на хардуер по заявка на Клиента. Извънгаранционната поддръжка се осъществява за сметка на Клиента. Тя включва поправка на неизправно оборудване, а когато е необходимо и инсталация на заместващо оборудване за срока на ремонта. Заявки за извънгаранционна поддръжка следва да се изпращат на info@agro-office.com. Разходите за посещения за извънгаранционен сервиз на място се заплащат от Клиента. Тези разходи включват транспорт, нощувка и дневни разходи, съгласно Наредбата за командировките в Република България или Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
 • Да публикува обичайните цени за закупуване на абонамент за Агро Офис софтуерни и хардуерни продукти и услуги на agro-office.com. Специални цени за Клиента се посочват в документа(-тите) за продажба.

III.                Интелектуална собственост и права

 1. Софтуерът Агро Офис и неговите компоненти, търговската марка Агро Офис и логото “AO” са интелектуална собственост на Доставчика.
 2. Нито клиента, нито което и да е друго лице могат да променят, разглобяват, деконструират, декомпилират, адаптират, да достъпват по неоторизиран начин, да копират или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат или модифицират софтуера и хардуера Агро Офис.
 3. В случай че Клиентът или свързано с него лице нарушат правата на интелектуална собственост на Доставчика, Клиентът е длъжен да плати глоба в размер на пет пъти покупната стойност на съответния продукт. Това не ограничава Доставчика да търси допълнителни компенсации, в случай че е претърпял по-големи загуби.

IV.                Отговорност

 1. Агро Офис софтуер се предоставят „каквито са“ и „както са налични“. Всички случаи на употреба, за които софтуерът и хардуерът Агро Офис са подходящи, са описани в Ръководството за потребителя, предоставено на Клиента.
 2. До степента, позволена от закона и ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРОДАВАЧЪТ СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДРАЗИБРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. ПРОДАВАЧЪТ НЕ ТВЪРДИ И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРОДУКТИТЕ ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ. КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ НЕ ПРИЕЛ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, РАЗЧИТАЙКИ НА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ТВЪРДЕНИЕ, ОСВЕН ТЕЗИ, ИЗРИЧНО ОПИСАНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. НИКОЙ СЪВЕТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СОФТУЕРА, НЕ ПОРАЖДА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАЯВЕНА В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 3. Доставчикът не отговаря за каквито и да е ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ или ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ ДО, ЩЕТИ ПРИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ, УПОТРЕБА ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ: (I) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА; (II) НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СОФТУЕРА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДАННИ; (III) РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; (IV) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ДАННИ; ИЛИ (V) КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОФТУЕРА.
 4. Ограниченията на отговорността не се прилагат в случаите на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

V.                  Специфични Ценови Условия

 1. Клиентът може да се възползва от техническа поддръжка, консултации и обучение без да плаща абонаментна такса. В този случай, влиза в сила плоска такса от 36 EUR на час.
 2. За услуги, предоставени през почивните дни, освен гаранционните и GPS следене в реално време, се заплаща допълнителна такса от 50% над цените, регистрирани на agro-office.com. За услуги извършени в дни обявени за официални празници, освен гаранционните и GPS следене в реално време, се заплаща допълнителна такса от 75% над цените, регистрирани на www.agro-office.com.
 3. Всички цени в условията са без включено ДДС.

VI.                Конфиденциалност

 1. Страните се съгласяват да не разкриват поверителна информация.
 2. Поверителна информация е всяка информация, свързана с организацията, търговската дейност, финансова и счетоводна информация, клиенти, доставчици, оборудване, персонал, инвентар, изходния код, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, ноу-хау, полезност на модели, права върху полупроводникова топография и права в проекти, чертежи, диаграми, както и друга информация, отнасяща се до правата на интелектуална собственост на страните, с изключение на информацията, която една от страните изрично е определила като неповерителна, общоизвестни факти, или информация, която е била направена публично достояние от трета страна (например, чрез реклама, съобщения за пресата, отпечатани или публикации в интернет, и т.н.)
 3. Всяка страна се съгласява да не разкрива поверителната информация на трети лица под каквато и да е форма, както и да гарантира, че нейните дилъри, служители, подизпълнители и сътрудници са обвързани със същите задължения за период от три години след прекратяване.
 4. В случай на нарушение на условията за конфиденциалност, страната нарушител дължи на другата, компенсация за претърпените загуби.

VII.              Продължителност и прекратяване

 1. Тези Общи условия се отнасят за страните, докато се прилага софтуера.
 2. В случаите на техническа поддръжка, актуализация на софтуера и GPS следене в реално време, условията важат за периода на абонамента.
 3. В случай на прекратяване, клаузите касаещи гаранцията, правата върху интелектуалната собственост и конфиденциалността си остават в сила.
 4. В случаите, когато Клиента иска временно да изключи GPS следенето в реално време, той е съгласен да информира Доставчика по e-mail на info@agro-office.com, като молбата му трябва да е поне с 30 дни предизвестие. За деактивация на услугата, Клиента плаща такса в размер от 2 евро за всяка SIM карта, която е предоставена от Доставчика.
 5. В случаите, когато Клиента иска перманентно да деактивира GPS следенето в реално време, той се съгласява да информира Доставчика с e-mail на info@agro-office.com поне с 30-дневно предизвестие. След изтичането на 30-дневния период, Клиента е освободен от плащането на каквито и да е последващи такси.
 6. Клиента може да възстанови услугата за GPS следене в реално време отново с e-mail на info@agro-office.com, 10 работни дни предварително и след като е платил 25 евро за преинсталация на всяка SIM карта, както и обвързаните с процедурата, посещение на място.
 7. Доставчика може да прекрати тези Условия, респективно с това получения лиценз и правото да използва Агро Офис софтуер по всяко време, ако Клиента не успее да изпълни поне едно от Общите условия.
 8. При прекратяване на абонамента, по каквато и да е причина, клиентът е длъжен да преустанови всяка употреба на софтуера и да изтрие всички негови копия. Ние можем да Ви помолим за писмено потвърждение от ваша страна, на описаното по-горе, за което ще е нужно да ни съдействате..

VIII.               Декларация за поверителност

 1. Чрез използването на Агро Офис софтуер, клиентът се съгласява, личните му данни да бъдат предоставени за обработка и съхранение от Доставчика в съответствие с условията на „Декларацията за поверителност“, публикувани в http://agro-office.com/usloviq-za-poveritelnost, които подлежат на актуализация, през определени периоди.
 2. В случаите на обработка на лични данни за изпълнение на дадена задача, Доставчикът ще обработва такива, само по указания на клиента и до степен, необходима за изпълнението на задълженията на доставчика, в съответствие с настоящите Общи условия

IX.                Други разпоредби

 1. Ако се установи забавяне при една от страните по договора, именно тя дължи на другата страна неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума, за всеки забавен ден, но не повече от 20% от цялата сума. Когато има установен срок за изпълнение от страните, по подразбиране санкции са дължими след изтичане на този срок.
 2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително и тези, произтичащи от или във връзка с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празнини в настоящото споразумение или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъде отнесен до Арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата за решение, в съответствие с правилата за арбитражните споразумения.
 3. Страните могат да правят допълнителни писмени споразумения. Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия са в конфликт с такова, именно писменото споразумение ще надделее.
 4. Ако някоя от страните не изпълни някое от задълженията си, то другата страна е освободена от съответните си задължения за периода на неизпълнение на другата страна.